Algemene voorwaarden Conversation workouts

 

Artikel 1          Definities

 1. Conversation workouts B.V. , gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 81818416, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Conversation workouts.
 2. De persoon die aan een workout deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.
 3. Onder workout wordt bedoeld al het online aanbod door Conversation workouts.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Conversation workouts zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Conversation workouts waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Conversation workouts heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Conversation workouts in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien Conversation workouts afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3          Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Conversation workouts, door een e-mail te versturen naar [email protected].
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Conversation workouts streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 4          Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Conversation workouts is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Conversation workouts en betrokken derden 12 maanden.

 

Artikel 5          Aanbod

 1. Conversation workouts kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de workout online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.

 

Artikel 6          Tarieven en betalingen

 1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met de aankoop van een workout ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele workout wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 3. Deelnemer verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Indien een workout wordt aangekocht, zal de deelnemer automatisch worden ingeschreven in de database om nieuwsbrieven te ontvangen. Het is ten alle tijden mogelijk om uit te schrijven.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Conversation workouts heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een workout aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een workout aan te passen ter promotionele doeleinden.
 6. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 8. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Conversation workouts gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
 9. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd.

 

Artikel 7          Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het is niet mogelijk om een workout aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.
 2. Conversation workouts voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde.
 3. Doordat de diensten van Conversation workouts voor het grootste gedeelte online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. Conversation workouts behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer  te weigeren.
 5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een workout kunnen van tijd tot tijd wisselen. Conversation workouts is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 8          Informatieverstrekking

 1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Conversation workouts.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. Deelnemer vrijwaart Conversation workouts voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1. Conversation workouts is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.
 3. In het geval dat Conversation workouts een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Conversation workouts in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 4. Deelnemer vrijwaart Conversation workouts tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 10        Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Conversation workouts alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Conversation workouts verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een workout te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Conversation workouts worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Conversation workouts.
 4. Het is deelnemer tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de workout of het membership, waaronder worksheets en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Conversation workouts is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
 6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Conversation workouts. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 7. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Conversation workouts bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Conversation workouts kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

 

Artikel 11        Communicatie

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Tijdens deelname aan een workout kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Conversation workouts.
 3. Het staat Conversation workouts te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 4. Conversation workouts behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workout belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

 

Artikel 12        Inhoud en duur workout

 1. De workoutduur varieert per workout en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.
 2. Deelnemer behoudt ten minste 1 kalendermaand toegang tot de inhoud van de workout, waarin deze onbeperkt te bekijken is, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
 3. Indien nodig zal de inhoud van de workout regelmatig worden voorzien van een update.

 

Artikel 13        Wijziging en annulering

 1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de workout. De workout is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een workout binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Conversation workouts.
 2. Deelname aan een workout is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de workout cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan [email protected] aangegeven te worden.
 3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Conversation workouts de mogelijkheid een workout te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Conversation workouts maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

 

 

Bedrijfsgegevens

Conversation workouts BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81818416.

 

Per adres:

Kraaijvangerstraat 2

3071 MC Rotterdam

www.conversationworkouts.com

email adres: [email protected]